18. MADDE UYGULAMASI

18. MADDE UYGULAMASI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'nın
PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
03/11/2020 Tarihli E-83856964-754-2020-181/18837 Sayılı Yazısı

Pınarbaşı İlçesi, Yeni cami Mahallesinde uygulamaya tam
olarak giren 143 ada 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51 ve 64 numaralı parseller ile
uygulamaya kısmen giren 143 ada 11 numaralı parsel ve 0/1 ve 0/2 ile gösterilen ihdas alanlarının
bulunduğu imar adalarında 2981/3290 Sayılı İmar Affı Kanununun EK-1 maddesi uygulaması hükmü ile
Pınarbaşı Belediyesi’nin 06.10.2020 tarih ve 36 sayılı Encümen Kararına istinaden hazırlanan 3194 sayılı
İmar Kanununun 18. Maddesi uygulamasına ilişkin parselasyon planı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin,
27.10.2020 tarih, 2020/2447 sayılı Encümen Kararı ile 5216 sayılı yasanın 7/b bendine, 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 19. Maddesine, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin uygulamaya yönelik maddelerine ve
Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Notlarına göre tasdik edilmiştir. Tasdik edilen parselasyon
dosyasından bir suret arşivimizde hıfz edilmek üzere alınmış olup, diğer suret yazımız ekinde
gönderilmektedir.
Tasdik edilen parselasyon planının mutad usulle bir ay müddetle askı ilanı yapıldıktan sonra askı ve
ilanına müteakip düzenleyeceğiniz tutanağın ve varsa yapılan itirazların belediyemize gönderebilirsiniz.